• Header advies&uitvoering

  Gebruikersbijeenkomsten Model-DSP, informatieveiligheid en de AVG

  Het implementeren van de BIG, het invullen van de ENSIA verantwoording, het in kaart brengen van verwerkingen van persoonsgegevens voor de AVG. Wij praten u graag bij tijdens een van de 9 gratis gebruikersbijeenkomsten.

 • Header Opleiding

  “VHIC kan als enige de opleidingen leveren die wij in dit vakgebied nodig hebben.”

  - CEDEO onderzoek

 • Header Publicaties

  Roadmap voor de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

  Met deze Roadmap voor de implementatie van de AVG biedt VHIC inzicht in de stappen die hiervoor genomen moeten worden

VHIC kenmerkt zich door full-service dienstverlening op het gebied van integraal, digitaal informatiemanagement. VHIC ondersteunt organisaties met advies, opleidingen, publicaties en producten.

VHIC heeft de expertise om organisaties zo in te richten dat er een meetbare verbetering optreedt in de informatieprocessen. Wij zorgen ervoor dat uw processen, systemen en informatiebestanden op elkaar zijn afgestemd. Zo presteert de organisatie beter, sneller en met minder kosten.

Dat doen wij samen met u.
Samen komen wij tot resultaat.


VHIC Faculty - de plaats voor een informatiemanagement- of DIV-opleiding

Cedeo-erkenning voor VHIC Faculty wederom verlengd!

Deze week ontving VHIC de uitslag van het klanttevredenheidsonderzoek van Cedeo, een tweejaarlijks onderzoek onder klanten van onze open en maatwerkopleidingen waarbij gekeken wordt naar het gehele cursustraject (van inschrijving tot het natraject en alles daar tussenin). Om een Cedeo-erkenning te verkrijgen moet de tevredenheid (gemeten als tevreden tot zeer tevreden) minimaal 80% zijn. Wij zijn zeer verheugd dat Cedeo onze erkenningen heeft verlengd en wel met de mooie scores van 88,9% tevredenheid voor onze maatwerkopleidingen en 90,2% tevredenheid voor onze open opleidingen. Dit betekent dat de VHIC faculty, sinds de oprichting vijftien jaar geleden, onafgebroken een hoge kwaliteitsstandaard heeft weten te behouden.

Er zijn in Nederland naar schatting ruim 8.500 commerciële opleidingsinstituten die een veelvoud aan maatwerk- en open opleidingen aanbieden. Om zicht te bieden in de instituten die aantoonbaar naar tevredenheid van bedrijven en organisaties opleidingen hebben verzorgd, voert Cedeo klanttevredenheidsonderzoeken uit onder inkopers van deze diensten. Dit onderzoek wordt al vanaf de start van de VHIC Faculty onder onze klanten van de open- en incompanytrainingen uitgevoerd. In het onderzoek zijn gerichte vragen gesteld over de ervaringen met de VHIC Faculty. Pas bij een hoge mate van tevredenheid over de verschillende stappen in het voor-, uitvoerings- en natraject én indien het instituut voldoet aan de vereiste basiscriteria rondom kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid komt het voor Cedeo-erkenning in aanmerking. Hierbij dient 80% van de benaderde opdrachtgevers zich in de termen ‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’ uit te spreken.

Maatwerk opleidingen
Over het voortraject zoals verzorgd door de Faculty voor de maatwerkopleidingen waren alle referenten tevreden. Hierbij werd met name genoemd dat de communicatie met de klant helder en duidelijk was en dat mede hierdoor de inventarisatie van de wensen van de klant leidde tot een passend opleidingsvoorstel. Alle referenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het opleidingsprogramma van de Faculty. Zij zijn allen van mening dat zij voldoende invloed hebben gehad op het programma en wensen die tijdens het voortraject besproken werden. Ook over de uitvoering is 90% zeer tevreden tot tevreden.

Respondenten zijn ook (zeer) enthousiast over de trainers die inhoudelijk deskundig zijn en goed op de hoogte zijn van het vakgebied waarin de cursisten werken. Zo verwoorde een respondent dit als volgt: “Als ik nog eens een workshop voor onze organisatie zoek op dit gebied, dan zal ik altijd eerst aan hem vragen of hij beschikbaar is.” Ook zijn de meeste opdrachtgevers tevreden over het natraject dat VHIC uitvoert. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten en inmiddels is een traject gestart om de tips, die onze klanten ons hebben gegeven, ook inderdaad toe te passen. Al met al overwegen alle respondenten opnieuw een training te volgen bij ons instituut en zouden zij desgevraagd de Faculty bij anderen aanraden.

Open trainingen
De open trainingen vertonen ongeveer een gelijk beeld. Zo wordt ook hier het voortraject goed ervaren en noemen enkele respondenten VHIC als het voorkeursinstituut op het gebied van informatiemanagement. Alle respondenten zijn tevreden tot zeer tevreden over het geboden opleidingsprogramma, ook in relatie tot de prijsstelling. Over de uitvoering van de cursus zijn de respondenten wederom tevreden tot zeer tevreden. Zij geven allen aan dat de opleidingen volgens afspraak zijn uitgevoerd en dat er voldoende afwisseling was tussen theorie en praktijk.

Over de docenten zijn alle referenten tevreden tot zeer tevreden. Het algemene beeld is dat de Faculty gebruik maakt van uitstekende docenten, zowel inhoudelijk als didactisch. Alle referenten zijn hiernaast ook (zeer) tevreden over het trainingsmateriaal, vooral de digitale leeromgeving ‘De Facultycampus’, wordt hierbij als pluspunt genoemd. Het natraject scoorde minder goed dan de overige punten en hierbij werd vooral aangegeven dat het onduidelijk is of de deelnemers nog vragen kunnen stellen of dat er op andere wijze activiteiten worden ondernomen om de implementatie van het geleerde te bevorderen. Hier hebben wij inmiddels actiepunten voor opgesteld waar wij direct mee aan de slag zijn gegaan.

De administratie van de VHIC faculty wordt door de respondenten goed beoordeeld. Eén referent zegt hierover: ’Wanneer de stof op deze manier wordt overgebracht kun je alleen maar concluderen dat de organisatie en administratie ook wel goed moeten zijn. Alles is professioneel opgezet en er wordt ook voortdurend naar de eigen kwaliteit gekeken.” Dit laatste kunnen wij mede door dit onderzoek nóg verder uitrollen. Een onderzoek zou geen onderzoek zijn als er ook geen verbeterpunten zouden worden genoemd. Zo gaan wij onder andere het relatiebeheer met oud-cursisten versterken, zodat wij duidelijker kenbaar maken dat wij ook na afronding van de opleidingen nog beschikbaar zijn.

Al met al zijn wij erg trots dat de Cedeo erkenning weer verlengd is. Het toont aan dat onze professionele opleidingen een duidelijk bestaansrecht hebben in de markt. En mede door deze erkenning kunnen we de kwaliteit van de Faculty hoog houden.

We willen onze klanten die hebben meegewerkt van harte bedanken voor hun medewerking.

CEDEO Logo Bedrijfsopleidingen open 120125

          CEDEO Logo Bedrijfsopleidingen maatwerk 120125